Sotsiaalhoole Ühingu põhikiri

I Üldsätted

 1. Sotsiaalhoole Ühing (edaspidi Ühing) tegutseb sotsiaalvaldkonnas ja ühendab vabatahtlikkuse alusel füüsilisi ja juriidilisi
  isikuid.
 2. Ühing on juriidiline isik oma pangakonto, pitsati ja atribuutikaga.
 3. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
 4. Ühingu tööorganiks on palgaline juhatus, mida juhib juhatuse esimees.
 5. Ühingu asukoht on Haapsalu linn, Lääne maakond.
 6. Ühing on asutatud tähtajatult.
 7. Majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
  II Ühingu eesmärk ja ülesanded
 8. Ühingu põhieesmärgiks on aktiviseerida töövõimelisi inimesi, kellel on probleeme töö leidmisega.
 9. Ühingu ülesanneteks on:
  1) aidata leida tööd isikutel, kes ilma kõrvalise toeta sellega ise hakkama ei saa;
  2) osaleda tööpakkumise konkurssidel töövõtjana;
  3) organiseeritud töö kaudu inimestes tööharjumuse kujundamine;
  4) osaleda projektides, mis aitavad kaasa töövõimeliste isikute aktiviseerimisele;
  5) organiseerida kokkusaamisi, õppepäevi jt. üritusi, mis aitavad kaasa põhieesmärgi teostamisele;
  6) vahendada informatsiooni tööpakkumiste kohta nii juriidilise- kui füüsilise isiku ja töövõimelise isiku vahel, kellel on
  probleeme töö leidmisega;
  7) pakkuda varjupaiga teenust;
  8) pakkuda abivajajatele tugiisiku teenust;
  9) vahendada/organiseerida psühholoogilise nõustamise teenust;
  10) pakkuda eluasemeteenust;
  11) pakkuda võlanõustamisteenust;
  12) pakkuda lepitusteenust.
  III Vara ja vahendid
 10. Ühingul on õigus omada vara ja vahendeid, millised tekivad:
  1) sisseastumismaksudest;
  2) liikmemaksust;
  3) sponsorlusest;
  4) annetustest;
  5) tuluüritustest, toetustest;
  6) laenudest;
  7) muust seadustega kooskõlas olevatest tegevustest.
 11. Ühing korraldab raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.
  IV Liikmeskond
 12. Ühingu liikmeteks võivad olla juriidilised ja füüsilised isikud.
 13. Ühingu liikmeks võetakse isik kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusega.
 14. Ühingu liikmeil on õigus:
  1) valida või olla valitud Ühingu juhatusse või esimeheks;
  2) võtta osa Ühingu tegevusest vastavalt käesolevale põhikirjale;
 15. Ühingu liige on kohustatud:
  1) täitma käesoleva põhikirja nõudeid ja Ühingu üldkoosoleku ning juhatuse otsuseid;
  2) olema kursis Ühingu töö põhisuundadega;
  3) osalema Ühingu koosolekutel ettevalmistatult ja aktiivselt.
 16. Ühingu liige võib Ühingust välja astuda sellekohase kirjaliku avalduse alusel, mis esitatakse Ühingule juhatusele. Liige loetakse
  Ühingust lahkunuks avalduse esitamise kuupäevast.
 17. Käesoleva põhikirja nõuete rikkumise eest võib Ühingu üldkoosolek või juhatus teha oma liikmele noomituse. Ühingu põhikirja
  nõuete korduva rikkumise eest võib üldkoosolek liikme Ühingust välja arvata.
  V Struktuur ja juhtimine
 18. Ühingu juhtorganiteks on üldkoosolek ja juhatus. Ühingu kõrgeim organ on Ühingu üldkoosolek. Ühingu juhatus on Ühingu
  tegevuse juhtorgan üldkoosolekute vahelisel ajal. Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt ametisse määramata ajaks. Juhatus valitakse
  kahe kuni kuueliikmeline.
 19. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
  1) Ühingu põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine;
  2) Ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;
  3) Ühingu juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine; juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete volituste lõpetamine;
  4) sisseastumismaksu ja liikmemaksu ning nende tasumise tähtaja kindlaksmääramine;
  5) majandustegevuse aastakava vastuvõtmine; majandustegevuse aastaaruande ning revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
  6) muude Ühingu tegevusega seotud küsimuste otsustamine, mis on toodud käesolevas põhikirjas või seadusandluses.
 20. Ühingu liikmete üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
  Ühingu juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt 1 kord aastas.
  Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku Ühingu juhatuse või vähemalt 1/10 Ühingu liikmete kirjaliku ettepaneku alusel.
 21. Ühingu iga liige omab sõnaõigust ja hääleõigust. Iga hääletusele pandud küsimuse otsustamisel omab iga Ühingu liige,
  sõltumata esindatuse arvust üldkoosolekul, võrdsetel alustel ühe hääle.
 22. Üldkoosoleku kokkukutsumisest informeeritakse Ühingu liikmeid vähemalt 7 päeva ette. Üldkoosoleku toimumisest teatatakse
  kirjalikult. Teates Üldkoosoleku toimumise kohta peab olema näidatud koosoleku päevakord ning toimumise aeg ja koht.
 23. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb üle poolte Ühingu liikmetest. Kui Üldkoosolekule ei ilmunud nõutav arv
  liikmeid, tuleb koosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga hiljemalt kahe nädala jooksul.
  Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate
  liikmete arvust, kui kohal on vähemalt kaks Ühingu liiget.
 24. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu kohalolevate liikmete poolthäälteenamusega. Küsimustes, millest üldkoosoleku
  kokkukutsumisel ei ole teatatud, ei või üldkoosolek otsust vastu võtta, välja arvatud juhul kui osalevad või on esindatud kõik Ühingu
  liikmed.
 25. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
 26. Üldkoosoleku otsused jõustuvad nende vastuvõtmisest üldkoosolekul.
 27. Juhatuse pädevusse kuulub:
  1) Ühingu üldkoosoleku otsuste täideviimine;
  2) Ühingu liikmete arvestuse pidamine;
  3) majandustegevuse aastakava ja majandustegevuse aastaaruande koostamine ning üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine;
  4) Ühingu nimel lepingute ja kokkulepete sõlmimine ja nende täitmine;
  5) Ühingu pangakontode avamine ja sulgemine;
  6) laenu võtmise otsustamine;
  7) Ühingu igapäevase töö korraldamine vastavalt põhikirjalistele eesmärkidele;
  8) töölepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine töötajatega ning nende töökorralduse ja töötasu määramine;
 28. Ühingu juhatuse esimees valitakse juhatuse koosolekul kohalolevate juhatuse liikmete poolthäälteenamusega.
 29. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
 30. Juhatuse otsused võetakse vastu kohalolevate juhatuse liikmete poolthäälteenamusega.
  VI Revisjonikomisjon
 31. Ühingu kontrollorgan on revisjonikomisjon, kes valitakse Ühingu liikmete hulgast üldkoosoleku poolt juhatuse volituste ajaks.
 32. Revidendiks ei või olla Ühingu juhatuse liige ega raamatupidaja.
 33. Revisjonikomisjon on 1-3 liikmeline. Revisjonikomisjon:
  1) kontrollib Ühingu majandustegevust vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kord aastas ja annab aru Ühingu üldkoosolekule;
  2) kontrollib Ühingu põhikirja täitmist.
  VII Ühingu ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine
 34. Ühingu ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub seadusandlusega sätestatud korras.
 35. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle nimekirja kantud või avalikõiguslikule juriidilisele isikule või muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud ühingule, kui on tõendatud, et isik
  vastab Tulumaksu seaduses sätestatud tingimustele ning et ei esine välistavaid asjaolusid.
  Käesolev mittetulundusühingu “Sotsiaalhoole Ühing“ põhikirja redaktisoon on kinnitatud üldkoosoleku 06.05.2014.a. otsusega nr
  6/05.
© 2024 - Proudly powered by theme Octo