Sotsiaalhoole Ühingu varjupaiga sisekorraeeskiri

Sotsiaalhoole Ühing 02.07.2020 Juhatuse otsus nr 1

  1. Üldsätted

1.1. Sotsiaalhoole Ühingu Varjupaik (edaspidi Varjupaik) on mittetulundusühingu eluruum, mille teenust on õigustatud kasutama isikud, kellel ei ole Haapsalus eluruumi, kuid kes alaliselt elavad Haapsalus. Varjupaiga sisekorra eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib Varjupaiga kasutajate (edaspidi Klientide) ja Varjupaigas töötavate isikute (edaspidi Personali) ülesandeid, õigusi ja kohustusi.

1.2. Eeskiri on Klientidele ja Personalile täitmiseks kohustuslik.

1.3. Eeskirja kinnitab, muudab ja tühistab Sotsiaalhoole Ühing juhatus.

1.4. Eeskirja tekst on paigutatud Varjupaigas nähtavale kohale ja seda tutvustab Kliendile Personal Kliendi saabumisel Varjupaika ühes Varjupaiga tuleohutuseeskirjade tutvustamisega.

1.5. Varjupaik on avatud ööpäevaringselt.

1.6. Varjupaigas viibivatele Klientidele algab öörahu kell 23.00.

1.7. Kliendile on tagatud pesemisvõimalus.

1.8. Varjupaigas on keelatud:

1.8.1. suitsetada üldkasutatavates ruumides, tarvitada alkoholi, toksilisi- ja narkootilisi aineid;

1.8.2. üldkasutatavates ruumides viibida alkohoolses joobes või narkootiliste- ja toksiliste ainete mõju all;

1.8.3. viibida kõrvalistel isikutel;

1.8.4. oma tegevusega häirida teisi elanikke;

1.8.5. kasutada vigaseid kütte- ja valgusseadmeid.

1.9. Korra kindlustamise ja käesoleva Eeskirja täitmise eest Varjupaigas vastutab Personal.

2. Kliendil on õigus:

2.1. saada voodivarustusega voodikoht Varjupaigas;

2.2. kasutada dušši;

2.3. saada abi puuduvate dokumentide muretsemisel.

3. Klient on kohustatud:

3.1. täitma Eeskirja ja tuleohutusnõudeid;

3.2. teatama Varjupaiga Personalile vee- ja kanalisatsiooniavariist ning tulekahjust Varjupaigas;

3.3. käituma viisakalt ja tegutsema vaikselt;

3.4. öömaja ruume korras hoidma ja hoolitsema isikliku hügieeni eest;

3.5. lahkudes ruumist sulgema aknad, kustutama tuled ja välja lülitama elektriseadmed;

3.6. personali korraldusel läbi tegema parasiiditõrje ja käima arsti juures;

3.7. esitama oma isikuandmed Personalile;

3.8. teatama Personalile Eeskirja rikkumisest teise Kliendi poolt;

3.9. kasutama Varjupaiga vara heaperemehelikult;

3.10. täitma Personali korraldusi;

3.11. osalema Personali poolt korraldatavas töös (kui seda korraldatakse);

3.12. tasuma osutatud majutusteenuse eest vastavalt Sotsiaalhoole Ühingu poolt kehtestatud hinnakirjale ja esitatud arvele.

4. Personalil on õigus:

4.1. nõuda Klientidelt isikuandmete esitamist;

4.2. saata Klient vajadusel arsti vastuvõtule;

4.3. kohustada Klienti Varjupaika saabumisel end pesema;

4.4. asendada Kliendi räpased ja ärakantud riided puhaste ja kandmiskõlblikega.

5. Personalil on kohustus:

5.1. pidada Klientide ööbimiste arvestust;

5.2. anda Kliendile voodivarustus;

5.3. korraldada Varjupaiga ruumide kütmine ja koristamine ning krundi korrashoid;

5.4. vajadusel kutsuda kiirabi, päästeamet, politsei või saata Klient arsti juurde;

5.5. pidada Varjupaigas korda.

Sisekorraeeskirjade lisad: Lisa 1, Lisa 2.

© 2024 - Proudly powered by theme Octo