Lisa 2

Sotsiaalhoole Ühingu varjupaiga sisekorraeeskiri

Tegevusjuhend Kliendil keelatud asjade ja ainete esinemisel

Personal, avastades Kliendil keelatud asjade ja ainete nimistus olevaid esemeid, on kohustatud vastavalt olukorrale:

  1. tegema ettepaneku keelatud eseme loovutamiseks;
  2. saades Kliendilt nõusoleku esemest loobuda viib selle valvuriruumi, märgib juhtunu sündmuste logisse ja annab eseme esimesel võimalusel üle juhtkonnale, lõhkeainete ja relvade puhul päästeametile või politseile;
  3. kliendi keeldumisel keelatud asi ja/või aine üle anda, tuleb koheselt vajadusel teatada ohutuse ning turvalisuse tagamiseks politseisse.
  4. paluma Klienti, kes keeldub keelatud asja ja/või aine üleandmisest, lahkuda Varjupaigast. Korraldustele mitteallumisel kutsuma politsei.
  5. juhul, kui Klient saabub keelatud asja ja/või ainega Varjupaika ning keeldub esemeid loovutamast, tuleb Personalil Kliendi Varjupaika lubamisest keelduda.
  6. loovutatud esemed, väljaarvatud lõhkeained, tuli- ja külmrelvad, kokku koguma valvuriruumi. Loovutatud keelatud asjad ja ained kuuluvad eranditult hävitamisele, mille tagab Varjupaiga juhtkond.
  7. lõhkeaine, tuli- või külmrelva avastamisel teavitab koheselt päästeametit/politseid.

Lisa 1

© 2024 - Proudly powered by theme Octo